សន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាន របស់លោក ខែម រស្មី សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី